ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В Serpact Академията

 1. Въведение

1.1. Настоящите общи условия(наричани „Общи условия“) уреждат взаимоотношенията между Организатора и Участниците, участващи в Serpact Академията( наричана по -долу за краткост „Академията“), която ще се проведе на serpacad.com. Академията се организира от Серпакт ЕООД в сътрудничество с Технически факултет към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, като ще се проведе през 2024-та година в смесен формат – онлайн и присъствено, освен ако други обстоятелства не наложат промяна на присъственото провеждане.  Организаторът е носител на всички права, свързани с интелектуалната собственост на графичните материали на сайта като лога, банери, картини и видеа и е носител на авторските права върху цялото текстово и видео съдържание на сайта и генерирано по време на академията, ако бъде създадено такова, което не е собственост на трети лица по смисъла на Закона за авторските права и сродните му права (ЗАПСП);

1.2. Общите условия се публикуват на следния сайт: serpacad.com

1.3. Чрез участието си на академията и при посещението на сайта, потребителите приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия, включително и чрез регистрацията си в сайта и/или чрез онлайн записване за участие в академията в платформите, използвани от Организатора. 

1.4. Целта на настоящите Общи условия е да се определи реда и условията за използване на платформата за участие, предложени от издателя и достъпни за всички, както и условията, при които трети лица могат да вземат участие в Академията;

1.5. Всички взаимоотношения между Организатора и Участниците се основават на тези Общи условия в рамките на приложимото в Република България законодателство. 

 1. Дефиниции при тълкуване и прилагане на общите условия: 

„Организатор“ –  „Серпакт“ ЕООД, ЕИК 202477340; Като Организатор следва да се разбират и всички служители на „Серпакт“ ЕООД, управителят на Дружеството както и трети лица, ако изрично са посочени като такива, включително и охранители, обслужващ и помощен организационен персонал.

„Участник“ – всяко физическо/юридическо лице, което е използвало услугите на Организатора чрез попълване на онлайн форма за регистрация достъпна на уебсайт: serpacad.com и/или чрез закупуването на билет и плащане на предвидената за това такса. 

“Регистрация” е действие по предоставяне на данни от Участника или трето лице в регистрационния формуляр по електронен път или по друг начин, включително по имейл и телефон, по силата на което „Серпакт“ ЕООД и Участникът  сключват договор от разстояние.

„Уебсайт“ – сбор от свързани уеб страници, снимки, видео съдържание, текстове и/или други дигитални ресурси, които са достъпни под общ унифициран адрес в IP базирана мрежа: serpacad.com, който предоставя на Участниците възможност за получаване на официална информация за Академията и онлайн регистрация. 

„Академия“ – Serpact Academy , съгласно описанието във Въведението на настоящите общи условие;

 1. Влизане в сила на Общите Условия 

3.1. Настоящите Общи условия са обвързващи за Serpact Academy – от една страна, и лицата, които са закупили билет за участие в Академията – от друга  страна, както и потребителите и посетителите на сайта, които няма да участват в Академията. Общите условия влизат в сила и са обвързващи за Участника от момента, в който участникът е получил билета за участие. Задълженията на Организатора във връзка с администрирането на Участниците в академията и неговото провеждане възникват от момента на получено плащане по направената регистрация – според конкретно посочените условия в обявата за академията. В случай на регистрация от името на юридическо лице, страна по договора е юридическото лице. 

3.2. Със закупуването на билета за участие в Академията, Участникът потвърждава и приема настоящите Общи условия за регистрация и уговорените в тях срокове за провеждане на Академията, както и размер на такса за участие и метод на плащането, предварителна програма, условия за анулиране на регистрации и промяна на програма и участници, ако такива са наложени. Настоящите условия задължават Организатора да осигури заявеното от Участника присъствие на конкретното събитие според предоставените от последния чрез регистрационната форма, данни за име на Участника или на посочените от него лица, дата на Академията и след извършено и получено от Организатора плащане. Основно задължение на Участника е да заплати такса за Академията в размери и срокове, каквито са указани от Организатора и да се съобразява с реда и програмата на Академията. Мястото на Участника на онлайн или присъствено на Академията ще бъде осигурено единствено след потвърждение за заплащане на съответния пакет,  с оглед условията, посочени на уебсайта на Академията. След администриране на заплащане, Участниците ще получат уникално генериран код, заедно с инструкции за участие в Академията, които ще им дадат достъп до съдържанието на същата и възможност за участие.

 1. Извършване на онлайн регистрация и закупуване на билет за достъп до платформата. Правила за участие в Академията. Права на участника.

4.1. За да се регистрират и/или запишат за участие в Академията, Участниците трябва да посетят Уебсайта и да използват платформата за регистрация, посредством която се регистрират чрез попълване на съответните данни и закупят билет за участие посредством заплащане по банков път на стойността обявена за исканото обучение/пакет.

4.2. Закупуването на билет се изразява в изпращането на банков превод на

IBAN: BG13 RZBB 9155 1004 3953 59, Получател: Серпакт ЕООД, BIC/SWIFT: RZBBBGSF , с обозначени, Основание за плащане: Академия Серпакт – Начинаещи и/или Академия Серпакт – Напреднали, съгласно условията за плащане и при спазване на системата от правила и задължения на съответната банка, съгласно чл. 7.3.

4.3. След верификация на плащането, Организаторът предоставя достъп на Участника, посредством посочения имейл адрес от Участника в процеса по регистрация.

4.4. След предоставянето на имейл адрес и заплащане на дължимата такса, лицата, провели регистрацията и наредили плащането, следва да получат потвърждаващ имейл за участие и допълнителна информация за Академията.

4.5. Достъпът до платформата, на която ще се проведе Академията се осъществява чрез въвеждане на имейл адреса, чрез който е направена регистрация и парола, която е зададена предварително от Участника при създаване на регистрация в платформата.

4.6. Достъпът до Академията е конфиденциална информация и Участникът следва да използва същата само по отношение на участието си в платформата и същият следва да не бъде отстъпван на трети лица без изричното предварително уведомяване и одобрение от страна на Организатора посредством информационните канали, съгласно настоящите Общи условия и осъществени чрез съответните канали за комуникация.

4.7. Регистрацията в платформата може да се ползва само от Участника, който е създал регистрацията си, и от съответните лица, от името на и за които е осъществил регистрацията.

4.8. Организаторът не носи отговорност, ако предоставеният имейл адрес или каквито и да е било други данни в хода на регистрацията, са невалидни и поради тази причина не може да бъде осъществен достъп, въпреки надлежно направено плащане. В случай че потвърждението на регистрацията и/или записването за участие в Академията се забави повече от два работни дни, Участниците следва да уведомят Организатора на следния имейл адрес: info@serpacad.com

4.9. Организаторът си запазва правото да не обслужва Участници, които са въвели грешни, неверни или недостатъчни данни. Участници, които въвеждат явно и системно неверни данни ще бъдат изтривани от системата и техният достъп може да бъде блокиран. В случай на осъществени плащания по сметката на Организатора и системно извръшване на действия по предходното изречение, то при изтриване от системата Организаторът има право да задържи сумите като неустойка.

4.10. Попълвайки онлайн формата за участие и/или осъществявайки онлайн записване за участие в Академията, Участникът декларира, че: 

 •  Като физическо лице е пълнолетен гражданин на Република България или друга държава; 
 • Като юридическо лице е регистриран съобразно законодателството на Република България или друга държава и данните, които предоставя, са истински.
 • Предоставя на Организатора доброволно и свободно информация за себе си, представляваща лични данни по смисъла на ЗЗЛД (име, фамилия, имейл адрес и др.) и дава своето съгласие тези лични данни да бъдат обработвани от Организатора съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, за следните цели: онлайн регистрация / записване за участие в Академията, създаване на обща статистика за Академията, за счетоводни цели при издаване на фактура (само когато Участникът – физическо лице е поискал издаване на фактура), както и за маркетингови цели на Организатора. 
 • По време на Академията, в отношението си към останалите участници ще спазва морала и добрите нрави, възприети в обществото, техническите и организационни правила на Организатора за провеждане на Академията, както и законите на Република България, като ще се въздържа от всякакви действия, които могат да накърнят правата и достойнството на трети лица и/или Организатора, 
 1. Права на Участника и Организатора

5.1. Участието в Академията дава следните права на Участниците, а именно: 

5.1.1. Да се запознаят с програмата на Академията;

5.1.2. Да задават въпроси публично по време на Академията;

5.1.3. Да се абонират за имейл бюлетин; 

5.1.4. Да се включат в планирани онлайн и присъствени сесии на живо като се запознаят с Академията през платформата, избрана за целта; 

5.1.5. Да оставят препоръки след края на Академията; 

5.1.6. Да бъдат информирани кои са спонсорите на Академията. 

5.2. При неспазване на морала и добрите нрави за поведение по време на Академията, Организаторът има право едностранно да прекрати отношенията с Участника по повод участието му в Академията, без от това да произтичат каквито и да е материални отговорности за Организатора. Съответно, Организаторът има право да задържи като неустойка сумата на направеното плащане от Участник с прекратени права по предходното изречение. Организаторът си запазва правото по своя преценка да не допусне до Академията Участник, за когото са получени сведения за неуместно поведение спрямо другите Участници.

 1. Възможност за абониране за нюзлетър:

6.1. След като участникът декларира, че е запознат/-а и съгласен/-на с условията за абониране за нюзлетър и Политиката за защита на лични данни, предоставя доброволно своите лични данни и дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани от „Серпакт“ ЕООД, Участникът може да потвърди възможността да получава всички актуални новини, свързани с Академията, както и с други събития и дейности на „Серпакт“ ЕООД.

6.2. Участникът има възможност по всяко време да се откажа от получаване на нюзлетър, като използва опцията за отказ, предоставена в края на всеки бюлетин;

6.3. Участникът има възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните ми данни, като изпратя имейл на: info@serpacad.com

 1. Такси за участие и начин на плащане 

7.1. Регистрацията и/или записване за участие в Академията се считат за валидни само след закупуване на билет чрез заплащане на съответната такса за участие, а именно: 

7.1.1 след заплащане извършено по банков път; и  

7.1.2. след получаване на потвърждаващ имейл с данни за регистрацията и допълнителна информация за Академията, 

като заплащането трябва да бъде извършено в срок най-късно до 2 (два) работни дни преди стартирането на курса.

7.2. Размерът на таксата за участие за всяко конкретно събитие е предварително посочен на serpacad.com

7.3. Заплащането на билета се извършва чрез банков превод, съгласно условията за плащане и при спазване на системата от правила и задължения на избраната банка, осигуряваща сигурността на плащанията и обработката на личните данни. Организаторът не носи отговорност за посочените лични данни в процеса по верификация на плащането и отношенията, в които влиза съответния Участник при използването на платформата и произтичащите от това отношения, като Участникът се съгласява, че Организатора ползва услугите на трето лице – доставчик и няма претенции към Организатора относно парични или друг тип транзакции преди, по повод или след регистрацията си в съответната или други подобни платформи.

7.4. Обявените такси в регистрационната форма са с включен ДДС. 

7.5. Участникът има право да се откаже от закупения билет в 14-дневен срок, считано от датата на закупуване на билета. В този случай, Участникът е задължен да уведоми Организатора по електронен път на имейл адрес: info@serpacad.com. В случай, че е спазен 14-дневният срок, Организаторът ще възстанови 100% от заплатената сума на Участника чрез банков превод по съответната сметка, от която е извършено първоначалното плащане, или по друга сметка, посочена от съответния Участник на Организатора във формуляр за отказ.

7.6. Програма „Възможност за преустановяване“ представлява възможност за всички Участници със закупен „Пълен пакет“ от модулите на SERP Acad. да възстанови 3/4 от сумата изплатена за пълния курс, в случай че Участникът прояви желание да прекрати своето обучение в рамките на провеждането на модул „Въведение в SEO“.

7.6.1. Възстановяването на сумата ще покрие 3 от 4 модула, в случай, че не е преминала стартовата дата на модул 2 обявена в уебсайта на академията.

7.6.2. Програмата „Възможност за преустановяване“ не може да бъде активирана след статирането на модул 2 от пълния пакет с курсове на SERP Acad.

 • датите на започване на всеки модул са обявени в началната страница на SERP Acad, както и във всеки отделен модул.
 1. Защита на личните данни. 

8.1. Организаторът информира Участника, че: 

 • личните данни се събират за посочените в Общите Условия цели и се обработват законосъобразно и добросъвестно, съобразно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679. 
 • личните му данни се съхраняват на хартиен носител и/или електронен носител, само за времето, необходимо за постигане на целите, посочените в настоящите Общи условия, а за данните, свързани с издаване на фактури – за времето, съобразно българското законодателство. 
 • личните му данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, освен ако това се налага в изпълнение задълженията на Организатора като администратор на лични данни, съгласно българското законодателство. 
 • във всеки един момент има право на достъп до личните му данни, включително да поиска тяхното коригиране, заличаване, като и да оттегля даденото от него съгласие за обработката им. 

8.2. Организаторът е длъжен да полага дължимата грижа за защита на информацията на Участника, станала му известна по повод регистрация на Участниците за участие в Академията, както и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато разпространяването се извършва против волята на Организатора и е резултат на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. 

8.3. Организаторът си запазва правото да предоставя името и фирмата (без други данни) на всеки Участник за изработване на материали, свързани с Академията (сертификати, подаръци и други). 

 1. Интелектуална собственост. 

9.1. Всички авторски права и други права в материалите, предоставени за целите на Академията са собственост на Организатора или на носителите на авторското право. 

Участниците имат право да използват тези материали само за личнo ползване. Копирането и разпространението на тези материали е възможно само при изрично разрешение от страна на Организатора или носителя на съответните авторски права. 

 1. Невъзможност за присъствие. Замяна на Участник. 

10.1. При невъзможност за участие, Участникът е длъжен да уведоми Организатора по електронен път на имейл адрес: info@serpacad.com не по-късно от 14 календарни дни преди датата на Академията. След получаване на уведомлението, Организаторите ще възстановят на 100% заплатената сума на Участника.

10.2. Валидно направена регистрация и издаден билет може да се ползва от трето лице само след изричното уведомяване на Организатора на съответния канал за комуникация и получаване на потвърждение, което може да е придружено и от наново генериран код. Ако отговор не бъде получен до 2 (два) работни дни след информирането на Организатора, то молбата за замяна на участник ще се счита за отхвърлена. 

 1. Ограничаване на отговорността. 

11.1. Организаторът не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече суми на Участниците:

11.1.1. При възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт, извънредна епидемиологична обстановка и други обстоятелства, произлизащи от независещи от Организатора причини, които възпрепятстват провеждането на Академията; 

11.1.2. При уведомяване на Организатора извън срока по т.9 от общите условия. 

11.2. Организаторът не носи отговорност за наранявания, загуби, кражби и/или щети върху лични вещи на Участника, настъпили по време на Академията, както и за всички вреди – имуществени и неимуществени, които може да претърпи Участникът от трети лица, във връзка и по повод участието в Академията.

11.3. В случай на прекратяване на отношенията между Участника и Организатора по каквато и да е причина, Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи за Участника или трети лица, настъпили вследствие на прекратяването на регистрацията на Участника. 

 1. Отлагане или отмяна на Академията. 

Организаторът си запазва правото да отложи или отмени Академията, като в този случай се ангажира да посочи друга дата, както и условията, при които ще се проведе Академията, в разумен срок. Участниците си запазват правото да информират Организатора дали желаят да участват в новонасроченото събитие в срок от 7 (седем) дни от датата на получаване на съответното уведомление. При изтичане на горния срок и неналичие на уведомление за участие от Участника Организаторът ще счита регистрациите за потвърдени съгласно новите условия. В случай на пълна отмяна на Академията, не поради форсмажорни обстоятелства, заплатените от надлежно регистрираните Участници суми ще бъдат съответно възстановени от Организатора.

 1. Други условия. 

13.1. Общите условия могат да бъдат изменяни по всяко време от Организатора, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им на сайта на Организатора. 

13.2. За случаите, които не са описани в настоящите Общи условия, следва да се прилага действащото законодателство на Република България. 

13.3. Всички настоящи условия са валидни и се прилагат и за присъствено провеждане на Академията, като Организаторът си запазва правото да ги променя с оглед регистрация на билети и други организационни въпроси в срок до 14 дни преди провеждане на Академията, което обстоятелство ще бъде своевременно обявено чрез публикуването му на сайта на Организатора. 

Настоящите Общи условия са утвърдени от „Серпакт“ ЕООД, в качеството си на Организатор на Академията и влизат в сила от 01.02.2022г.